DŮLEŽITÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE A INSTRUKCE

Milí účastníci Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2021,

zdá se, že situace kolem epidemie nemoci COVID-19 v České republice se začíná vyvíjet velmi dobře a že bude možné, aby se již v létě vrátil život do téměř normálních kolejí, a my budeme moci v klidu pokračovat v práci, ve studiu, ve svých plánech. Velice si vážíme vašeho zájmu zúčastnit se našich kurzů i letos a pevně věříme, že KURZY BUDOU!

Zatím není jasné, za jakých podmínek to bude, ale lze předpokládat, že spolu s urychlením očkování, povinným plošným testováním a výsledným celkovým úbytkem nemocných a hospitalizovaných na COVID-19 bude ze strany vlády vůle podobné vzdělávací akce podpořit. Zda k tomu budou potřeba v Evropské unii připravované „covid pasy“ pro již očkovanou populaci nebo pro ty s čerstvým negativním testem, případně pro ty, kteří nemoc již prodělali, to nyní ještě nevíme. Ale co je jisté – že každý z nás bude jistě ochoten si požadované doklady či potvrzení zajistit, pokud to bude cesta k obnovení normálního způsobu života, návštěvě koncertu či divadla, kulturní slavnosti nebo třeba k účasti na klavírních kurzech.

Všichni oslovení lektoři MLKKPK 2021 již potvrdili svoji účast! Dovolujeme si však připustit, že přece jen může nastat situace, kdy někdo z nich může být přinucen okolnostmi plynoucími jaksi z vyšší moci, tj. na základě vývoje pandemie, a v posledním momentě nebude moci z objektivních důvodů svoji účast naplnit. Věřme, že k tomu nedojde, ale jsme nuceni za této nejisté situace si i tuto alternativu s omluvou vyhradit. Náš systém, kdy každý účastník napíše do přihlášky vždy (nejméně) dvě jména vybraných lektorů, však dává každému jistotu, že o svého pedagoga nepřijde. Oproti minulým letům, kdy bylo možno volně cestovat, očekáváme stejně jako loni i letos jistý propad zahraničních účastníků, což může svým způsobem rovněž negativně ovlivnit některé aspekty organizace kurzů.

Naší největší snahou je vyjít maximálně vstříc všem zájemcům, kteří by se rádi zúčastnili Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2021, ale váhají s odesláním přihlášky a následným zaplacením kurzovného.

Uzávěrka přihlášek je mimořádně posunuta až na 10. června 2021.

Pevně věříme, že k tomuto datu bude již na 100% jasné, zda bude možné kurzy uskutečnit či nikoli. Budete mít tedy možnost rozhodnout definitivně o své účasti na kurzech až takto, pouze 3 týdny před jejich konáním.

Krátce po uzávěrce přihlášek (případě i dříve!) bude zde na těchto webových stránkách definitivně potvrzeno, zda se kurzy uskuteční, a od tohoto okamžiku budete moci bez obav uskutečnit platbu kurzovného.

Vzhledem k obtížnosti administrativního zpracování možného většího množství přihlášek na poslední chvíli si však dovolujeme všem případným zájemcům doporučit tento postup:

pošlete, prosím, vaši přihlášku dříve – již v průběhu jarních měsíců s tím, že potvrzení o jejím přijetí dostanete od nás neprodleně.

Jakmile bude definitivně potvrzeno konání kurzů výrazným oznámením na těchto webových stránkách – teprve potom vás poprosíme o okamžitou platbu převodem na účet Pražské konzervatoře. Jakmile peníze na účet přijdou, my neprodleně potvrdíme vaši aktivní (případně pasivní) účast. Tímto způsobem se obě strany vyhnou případným těžkostem, které by mohly vzniknout v případě nutnosti vracení peněz již zaplacených kurzů při jejich nekonání. Rádi bychom vás však ujistili, že pokud by kurzovné již zaplaceno bylo a kurzy by se nekonaly, dostanete peníze samozřejmě zpět.

Zjednodušeně řečeno:

přihlášky, prosím, posílejte již nyní v průběhu jara, kurzovné však neplaťte zároveň s podáním přihlášky, ale až po oficiálním oznámení na těchto webových stránkách, že se kurzy konají.

​Děkujeme za pochopení i za spolupráci.

Popřejme si vzájemně pevné zdraví, hodně trpělivosti a dostatek energie pro nejbližší období.

Budeme se těšit na setkání v červenci na Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře 2021.

Milan Langer, vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře, jednatel MLKKPK 2020

7. dubna 2021

 

 

IMPORTANT INFORMATION!

Dear participants of International Summer Piano Courses of Prague Conservatoire 2021,

it seems that the situation around the COVID-19 epidemic in the Czech Republic is starting to develop very well and that it will be possible to return the life almost to a normal in the summer, and we will be able to continue working, studying, realizing  our plans. We really appreciate your interest in participating in our courses this year and we firmly believe that the COURSES WILL BE!

It is not clear yet what the conditions will be, but it can be assumed that, together with the acceleration of vaccination, widespread testing and the resulting overall decline in patients and hospitalizations at COVID-19, the government will support similar educational events. We do not yet know whether this will require "covid passports" being prepared in the European Union for the already vaccinated population or for those with a fresh negative test, or for those who have already had the disease. But what is certain - that each of us will certainly be willing to obtain the required documents or confirmations, if it is a way to restore a normal way of life, attend a concert or theater, cultural festival or even to participate in the piano courses.

All addressed ISPCPC 2021 lecturers have already confirmed their participation! However, we dare to admit that there may still be situations where one of them may be forced by circumstances arising somehow from force majeure, ie. due to the development of a pandemic, will not be able to fulfill their participation for objective reasons at the last moment. We believe that this will not happen, but we are forced to reserve this alternative with an apology in this uncertain current situation. However, our system, where each participant always writes (at least) two names of selected lecturers in the application, gives everyone the certainty that he/she will not lose his/her teacher. Compared to previous years, when it was possible to travel freely, we expect (same as last year) a certain decline in foreign participants, which also may negatively affect some aspects of the organization of courses.

Our biggest effort is to meet the needs of all those who would like to attend the International Summer Piano Courses of the Prague Conservatory 2021, but are hesitant to send the application and then pay the course fee.

The deadline for applications is extended until June 10, 2021.

We firmly believe that by this date it will be 100% clear whether it will be possible to carry out the courses or not. You will therefore be able to decide definitively about your participation in the courses as follows, only 3 weeks before the event.

Shortly after the deadline for applications (or even earlier!) it will be definitively confirmed on this website whether the courses will take place and you will be able to pay the course fee without any worries from that moment.

However, due to the difficulty of administrative processing of a possible larger number of last-minute applications, we would like to recommend the following procedure to all potential applicants:

Please, send your application earlier - already during the spring months. You will receive a confirmation about it from us immediately.

As soon as the courses are definitively confirmed by a strong announcement on this website - only then we will ask you for immediate payment by transfer to the account of the Prague Conservatory. As soon as the money arrives in the account, we will immediately confirm your active (or passive) participation. In this way, both parties avoid possible difficulties that could arise in the event of the need to return the money already paid for the courses if they are not held. However, we would like to assure you that if the course fee had already been paid and the courses do not take place, you will of course get your money back.

Simply said:

please, send your applications now in the spring, but do not pay the course fee at the same time as submitting the application, but only after the official announcement on this website that the courses are taking place.

Thank you for your understanding and cooperation.

Let's wish each other good health, a lot of patience and enough energy for the near future.

We look forward to meeting you in July at the International Summer Piano Courses of the Prague Conservatory 2021.

Milan Langer, head of the piano department of the Prague Conservatory, manager of ISPCPC 2021

April 7, 2021